Bloemrijke akkerranden gemeente Putten 2021

In navolging van de gemeente Nijkerk heeft ook de gemeente Putten besloten te participeren in het project bloemrijke akkerranden 2021. Er zijn 14 enthousiaste deelnemers bereid gevonden hieraan hun medewerking te verlenen. Totaal is er ruim 5 ha gezaaid.

De volgende doelen worden beoogd:

Het verhogen van de biodiversiteit door het creëren van een interessante biotoop voor insecten, vlinders en vogels. En het versterken van de natuurwaarde van groene en blauwe landschapselementen.

Het bieden van voedsel en dekking voor jonge weidevogels (m.n. kievit en scholekster).

Draagvlak voor agrarisch natuurbeheer wordt vergroot. Het aanleggen van een natuurlijke akkerrand op bouwland, veelal mais, is redelijk eenvoudig in te passen en kan voor agrariërs een goede start zijn met agrarisch natuurbeheer.

De beleving van het landschap krijgt een kwaliteitsimpuls. Een deel van de randen wordt aangelegd langs wegen en paden. De natuurwaarde hiervan is weliswaar minder, maar deze randen dragen vooral bij aan de waardering van het agrarische cultuurlandschap.

De randen zijn een waar visitekaartje voor de gemeente Putten!