Home

Welkom op de website van Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (hierna te noemen BAO). De BAO is in 1996 opgericht door de Wildbeheereenheid Nijkerk en omstreken. Er is een nauwe samenwerking met LTO Noord Veluwerand. Het werkgebied beslaat de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo en een delen van Barneveld en Amersfoort (Stoutenburg). De hoofddoelstelling van de stichting is het beheren, onderhouden, ontwikkelen en uitbreiden van natuur en landschap binnen het werkgebied. Getracht wordt een natuurlijk evenwicht tot stand te brengen tussen de flora- en faunasoorten, waardoor er krachtige levensgemeenschappen ontstaan. De samenwerking tussen agrariër, natuurbeschermer en jager wordt gestimuleerd door het nastreven van een gemeenschappelijk doel, namelijk de verbetering van de biotoop. Deze verbetering komt tot stand door middel van jacht, wildbeheer en schadebestrijding.

De BAO heeft zijn nut bewezen door de aanleg en onderhoud van houtwallen, singels, boomgaarden en erfbeplanting, waarbij de eigenaar van de landschapselementen een vergoeding krijgt voor de aanleg en een jaarlijkse bijdrage ontvangt voor het onderhoud. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en innovatie, provincie en gemeenten oefenen, een ieder op zijn wijze, toezicht uit op het naleven van de regels.

Het paradepaardje van de BAO is de in het Nationaal landschap gelegen polder Arkemheen, waar het weidevogelbeheer wordt verzorgd. Dit weidevogelgebied is ruim 1.300 hectare groot en geeft jaarlijks aan ruim 1.300 broedparen ruimte om zich voort te planten. Daarnaast verzorgt de BAO het weidevogelbeheer ook in het gebied De Achterhoek-Veenhuis en op Dasselaar. Samen met meer dan 100 vrijwilligers worden de nesten in de verschillende gebieden gelokaliseerd en beschermd.

De BAO volgt de landelijke en provinciale ontwikkelingen nauwgezet en komt daar waar nodig op voor de belangen van natuur en landschap en haar deelnemers. Gevraagd en ongevraagd geeft de BAO haar adviezen op dit gebied.

De BAO heeft een eigen bureau, dat bemand wordt door deskundige vrijwilligers, die naast de werkzaamheden in het veld zorg dragen voor de administratieve afwikkeling van de diverse voorschriften.