De BAO wil de positie van het agrarisch bedrijfsleven versterken door invloed uit te oefenen op de regelingen die opgesteld worden ten behoeve van het (agrarisch) natuurbeheer. De BAO wil zorg dragen voor het landschap en de natuurwaarden op het platteland, zoals het weidevogelbeheer, ganzenbeheer en botanisch beheer.  Zij tracht de inwoners in en rondom het werkgebied bewust te maken van de natuur.

De BAO legt contacten met de grondeigenaar of gebruiker om de mogelijkheden van (agrarisch) natuurbeheer te bespreken.  Waar mogelijk en wenselijk worden contracten en beheersovereenkomsten opgesteld. Gevraagd en ongevraagd geeft zij adviezen op het gebied van natuur en landschap.