Titel: Vinders 1e eieren Arkemheen

Datum: 1 november 2012

In onderstaande tabel is een overzicht van de vinders van de 1e eieren van de kievit, grutto,  en tureluur in onze weidevogelgebieden.

Vinder Datum Tijd Gebied Soort Aantal eieren Rang Rang prov.
Roelof Koelewijn 12 maart ’12 8.45 Brandweg, A-V Kievit 2 1e 2e Gelderland
Tomas Twerda 12 maart ’12 11.45 Camping, P.P. Kievit 1 2e 4e Gelderland
Wuf v.d. Pol 13 maart ’12 9.30 Zeedijk, P.P. Kievit 1 3e
Wuf v.d. Pol 27 maart ’12 14.15 Middelbeekw., P.P. Grutto 2 1e 1e Gelderland
Jan Bouw 28 maart ’12 9.10 Middelbeekw., P.P. Grutto 1 2e
Wuf v.d. Pol 28 maart ’12 9.30 Zeedijk, P.P. Grutto 1 3e
Wuf v.d. Pol 10 april ’12 14.45 Zeedijk, P.P. Tureluur 1 1e 1e Gelderland
Evert v. Veldhuizen 11 april ’12 11.00 Ark, N.P. Tureluur 1 2e
Wuf v.d. Pol 13 april ’12 15.00 Zeedijk, P.P. Tureluur 3 3e

Titel: Resultaten gebied Dasselaar-Ermelo

Datum: 31 augustus 2012

In onderstaande tabel zijn de weidevogelresultaten voor het gebied Dasselaar-Ermelo weergegeven. Het gebied is 160 hectare groot.

Deelgebied A Kievit Grutto Tureluur Sscholekster Krakeend Slobeend Veldleeuwerik Totaal
Aantal 30 2 4 1 1 W 1 W 2 W 41
Uit 15 1 3 1 24
Niet uit 15 1 1 0 17
Deelgebied B
Aantal 10 1 0 1 12
Uit 7 1 1 9
Niet uit 3 0 0 3
Deelgebeid C
Aantal 32 1 1 2 2 38
Uit 28 1 1 2 2 W 34
Niet uit 4 0 0 0 4
Totaal 72 4 5 4 3 1 2 91
Uit 50 3 5 4 3 1 2 68
Niet uit 22 1 0 0 23
Extra (W)aarneming 12 1 2 1 16
Totaal 107

Titel: Piepjonge leeuwerik

Datum: 1 juni 2012

De weidevogelvrijwilligster Ans van ’t Klooster vond op Ark in polder Arkemheen een nest met jonge leeuwerikken. Een mooie en zeldzame opname.


Titel: Mozaïekkaarten weidevogelbeheer goedgekeurd

Datum: 29 mei 2012

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de mozaiekkaarten voor collectief weidevogelbeheer 2012 in Gelderland vastgesteld. De provincie heeft een gebiedscoördinator aangewezen, die in overleg met de agrariërs de mozaiekkaarten heeft opgesteld. Op deze kaarten zijn de gebieden en percelen en de verschillende perioden van het nemen van beheermaatregelen in de vorm van mozaieken aangegeven. Deze mozaiekkaarten zijn vastgesteld als collectief beheerplan voor weidevogelbeheer.

Voor die specifieke gebieden en perioden kan subsidie aangevraagd worden voor maatregelen in het kader van collectief weidevogelbeheer. Het gaat om maatregelen als, niet of later maaien, waardoor in die gebieden goede omstandigheden worden geboden voor het broeden en het opgroeien van kuikens. De subsidie voor weidevogelbeheer is geregeld in de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 (SNLG 2009).

Collectief weidevogelbeheer is één van de maatregelen in het kader van agrarisch natuurbeheer, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan beheer van agrarische natuur en soortenbescherming. Zo’n 80% van de belangrijke weidevogels broedt in Nederland.

bron: Provincie Gelderland, 29/05/12


Titel: 1ste Tureluur-ei Arkemheen en Gelderland

Datum: 10 april 2012

Op 10 april 2012 om 14.45 heeft dhr. Wuf van den Pol het eerste Tureluur-ei van Arkemheen en ook de provincie Gelderland gevonden. Het nest werd gevonden in dezelfde wei als vorig jaar op een afstand van ongeveer 50 meter van 2011. Naar het schijnt zijn ook tureluurs honkvast.


Titel: 1ste Grutto-ei Arkemheen en Gelderland

Datum: 27 maart 2012

Vanmiddag 27 maart 2012 om 14.15 u werd in de Putterpolder aan de Middelbeekweg het eerste grutto nest met 2 eieren gevonden door onze vrijwilliger Wuf van de Pol.

Frappant is dat het in dezelfde wei werd gevonden als vorig jaar, misschien een grutto met postduiveninstinct.

Het is ook het eerste nest van Gelderland.

Na de vondst van het 1e gruttonest met 2 eieren, werd het 2e nest met 1 ei op 28 maart te 09.10 u gevonden door Jan Bouw en even daarna om 09.30 u meldde Wuf van de Pol dat hij het 3e nest met 1 ei had gevonden.

Alle nesten lagen in de buurt van de Middelbeek/Zeedijk in de Putterpolder.

Mannen op naar het 1e tureluurnest!


Titel: 1ste kievitsei Arkemheen

Datum: 12 maart 2012

Het eerste kievitsei van polder Arkemheen is gevonden door Roelof Koelewijn op 12 maart 2012 rond 8.45 uur. Het is het tweede kievitsei van Gelderland. Dhr. Koelewijn was samen met zijn vader op zoek naar het eerste ei. In het deelgebied “De Achterhoek-Veenhuis” vonden ze het eerste ei. Van harte gefeliciteerd!

Foto: de Bunschoter

Inmiddels is ook het tweede ei van Arkemheen gevonden door dhr. T. Twerda en het derde ei door dhr. W. van den Pol.


Titel: Uitrijden vaste mest

Datum: 29 februari 2012

Aan de deelnemers aan het weidevogelcollectief Arkemheen.

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de afgelopen vorstperiode is op grote schaal vaste mest uitgereden op gronden waarop een pakket is afgesloten met uitgesteld maaibeheer of  kruidenrijk weidevogelgrasland.
Voor het eerst kon tegen vergoeding ook vaste mest worden uitgereden op grasland waarop legselbeheer is afgesloten. Ook hier is op grote schaal gebruik van gemaakt. Op circa 100 hectare is vaste mest uitgereden. Dit betekent dat er nog ruimte is om op legselbeheer vaste mest uit te rijden, omdat er budget beschikbaar is ter grootte van 200 hectare. Mocht u hiervan alsnog gebruik willen maken, dit kan tot 1 april a.s., dan geven wij u in overweging daarover vooraf contact op te nemen met Peter van de Veen van onze Stichting. Iedere donderdagochtend is hij van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer 033-7630526.

Steekproefsgewijs hebben wij gecontroleerd of bij het uitrijden van de vaste mest aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Wij hebben tot onze tevredenheid mogen constateren, dat dit bijna altijd het geval is. Wij danken u daarvoor hartelijk.

In enkele gevallen hebben wij moeten constateren, dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Op sommige percelen was helemaal geen mest uitgereden en/of de vereiste minimale 10 ton per hectare is niet uitgereden en/of de kwaliteit van de vaste mest liet te wensen over, bijvoorbeeld omdat de mest vermengd was met  aanzienlijke hoeveelheden zaagsel. Wij betreuren dit zeer. Los van het feit, dat de betreffende agrariër het risico loopt bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (AID) een boete opgelegd te  krijgen, bestaat ook het gevaar, dat volgend jaar tot toewijzing van minder hectares vaste mest wordt overgegaan. En dat zou natuurlijk erg jammer zijn!.

Wij hopen dan ook dat in het vervolg door een ieder aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hoogachtend,
Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg,
De voorzitter,

S.Gerssen

Titel: Uitrijden ruige stalmest

Datum: 2 februari 2012

Geachte deelnemer van het weidevogelcollectief Arkemheen,

De stichting BAO wil uw aandacht vestigen op het volgende;

Binnen de SNL regeling bestaat de mogelijkheid om tegen vergoeding vaste mest uit te rijden op gronden waarop een pakket is afgesloten met uitgesteld maaibeheer of kruidenrijkweidevogel grasland. Melden bij de BAO binnen 1 week na uitrijden via de mail, telefonisch of bezoek aan het kantoor tijdens de openingstijden.

Daarnaast heeft de provincie Gelderland ons in 2012 de mogelijkheid geboden om ook tegen vergoeding vaste mest uit te rijden op grasland waarop legselbeheer is afgesloten.
De vergoeding is in beginsel hetzelfde als die binnen de SNL regeling (€ 138,72 per ha.).

Er is een budget beschikbaar ter grootte van 200 ha. De aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van aanmelding. Deze melding dient binnen 1 week bij de stichting BAO binnen te zijn, net als de melding binnen de SNL regeling.
Daarbij willen we u vragen de percelen duidelijk aan te geven op de door de BAO verstrekte bedrijfskaart.

Mocht u zelf niet over vaste mest beschikken, maar wel willen uitrijden, dan verwijzen we naar de website van de Stichting BAO (www.ANVBAO.nl ). U klikt op het kopje “nieuws” –> nieuws 2011 en scrolt door naar het onderste bericht van 28 januari 2011.

Ten aanzien van de uitrijdregels die gelden voor vaste mest verwijzen wij u naar de site van het DR-loket. Onderstaand een passage van de site.

Vriendelijke groeten,

Stichting BAO
033-7630526
Iedere donderdag morgen tussen 10.00 en 12.00 bereikbaar.
Uitrijdregels

Als u mest uitrijdt moet u ervoor zorgen dat de mest gelijkmatig over het perceel verdeeld wordt. In sommige situaties mag u geen dierlijke mest uitrijden.

Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond

Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland met een beheersregime. Het gebruik van vaste mest moet dan wel onderdeel zijn van het beheersregime.

Voorbeeld
U wilt op 20 februari drijfmest uitrijden op grasland op kleigrond. Dat is in die periode toegestaan. Is deze grond in die periode bevroren? Dan mag u geen drijfmest uitrijden.

Uitrijdverbod tijdens beregening, bevloeiing of infiltratie

Van 1 september tot en met 31 januari mag u geen dierlijke mest uitrijden als u tegelijkertijd de grond beregent, bevloeit of infiltreert. Infiltreren is het aanvoeren van water op of onder het grondoppervlak met een buizen- of slangenstelsel.

Uitrijdverbod voor steile hellingen

Steile hellingen zijn gronden met een hellingspercentage van 7% of meer. Hieronder leest u welke regels gelden bij verschillende hellingpercentages.

Hellingspercentage van 7% of meer
U   mag geen dierlijke mest gebruiken op steile hellingen als er sprake is van   geulenerosie. Uitrijden mag ook niet als de grond beteeld is.
U   mag geen dierlijke mest gebruiken op niet-beteelde grond met een   hellingspercentage van 7% of meer.

Uitzondering
U mag wel mest gebruiken als u binnen acht dagen de grond inzaait. Maar u mag geen maïs, aardappelen of bieten zaaien of poten. Deze gewassen zijn wel weer toegestaan als er sprake is van een perceel:
met een aaneengesloten lengte van maximaal 300 meter. Het   perceel is aan beide einden over de volle breedte door een duidelijk   waarneembare kavelgrens afgebakend
dat over de volle breedte grenst aan grond die gelijkmatig is   bedekt met een ander gewas dan maïs, aardappelen of bieten over een   aaneengesloten lengte van ten minste 100 meter

Hellingspercentage van meer dan 18%
Heeft u bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer? Dan mag u geen dierlijke mest gebruiken.

Bron: DR-Loket 31-01-2012.