Home

Welkom op de website van Stichting BAO (Biotoopverbetering Agrarisch Overleg). De BAO is in 1996 opgericht door de Wildbeheereenheid Nijkerk en omstreken. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met LTO Noord Veluwerand.

Sinds 2015 maakt de stichting BAO deel uit van het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe. (www.collectiefveluwe.nl) Hierin zijn 5 agrarische natuurverenigingen vertegenwoordigd:

  • Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom (VIJZ)
  • Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg (BAO)
  • Natuur- en Milieu Coöperatie Randmeerkust (NMC Randmeerkust)
  • Agrarische natuurvereniging Vallei Horstee (ANV Vallei Horstee)
  • Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld)

De 5 organisaties hebben als gemeenschappelijk doel het werken aan een aantrekkelijk buitengebied voor boeren, burgers en buitenlui. De aangesloten leden van de coöperatie laten zien dat een agrarische bedrijfsvoering goed samen kan gaan met natuurbeheer. De leden geloven in agrarisch natuurbeheer, zowel op het gebied van de flora als op het terrein van de fauna.

De BAO zorgt voor de coördinatie en afstemming van het agrarisch natuurbeheer in haar werkgebied. Dit beslaat de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo en een delen van Barneveld en Amersfoort (Stoutenburg).

De hoofddoelstelling van de stichting is het beheren, onderhouden, ontwikkelen en uitbreiden van natuur en landschap binnen het werkgebied. Getracht wordt een natuurlijk evenwicht tot stand te brengen tussen de flora- en faunasoorten, waardoor er krachtige levensgemeenschappen ontstaan. De samenwerking tussen agrariër, natuurbeschermer en jager wordt gestimuleerd door het nastreven van een gemeenschappelijk doel, namelijk de verbetering van de biotoop. Deze verbetering komt tot stand door middel van jacht, wildbeheer en schadebestrijding.

De BAO heeft haar nut bewezen door de aanleg en onderhoud van houtwallen, singels, boomgaarden en erfbeplanting, waarbij de eigenaar van de landschapselementen een vergoeding krijgt voor de aanleg en een jaarlijkse bijdrage ontvangt voor de onderhoudsverplichtingen die hiermee gepaard gaan.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), de provincie en gemeenten oefenen, een ieder op haar eigen wijze, toezicht uit op de naleving van de regels en gemaakte afspreken.

De focus ligt met name op het weidevogelbeheer in de in het Nationaal landschap gelegen in de polder Arkemheen. Dit weidevogelgebied is 1.360 hectare groot en geeft jaarlijks aan ruim 1.300 broedparen ruimte om zich voort te planten. Daarnaast verzorgt de BAO het weidevogelbeheer ook in het gebied De Achterhoek-Veenhuis. Samen met zo’n 100 vrijwilligers worden de nesten in de verschillende gebieden gelokaliseerd en beschermd.

Daarnaast is er aandacht voor het onderhoud en versterking van landschapselementen. Ook de aanleg van bloemrijke akkerranden en wintervoedselakkers behoort tot de aandachtsvelden van de BAO.